Sakumoto Yosuke, il giovane robot

Sakumoto Yosuke, il giovane robot